Georgia Samurai Coffee

http://www.georgia.jp/info/campaign/sengoku/

Date Masamune 1567-1636 Kuroda Kanbei 1546-1604 Maeda Keijiro 1541-1612 Naoe Kaetsugu 1560-1619 Oda Nobunaga 1534-1582 Senada Yukimura 1567-1615 Takeda Shingen 1521-1573 Tokugawa Ieyasu 1542-1616 Toyotomi Hideyoshi 1536-1598 Uesugi Keishin 1530-1578