Hanami 2010

Photos de sakura / Sakura pics 2010: Shinjuku gyoen, Yoyogi koen, Aoyama reien, Inokashira koen, Sumida koen, Ueno, Chidorigafuchi, Yasukuni, Ooyokogawa, Shinkawa, Recreation koen.

1CIMG8196-r 1CIMG8202-r 1CIMG8206-r 1CIMG8215-r 1CIMG8217-r 1CIMG8225-r 2CIMG8265-r 2CIMG8285-r 2CIMG8291-r 2CIMG8296-r 2CIMG8304-r 2CIMG8311-r 2CIMG8315-r 2CIMG8319-r 2CIMG8321-r 2CIMG8327-r 2CIMG8335-r 2CIMG8384-r 2CIMG8397-r 3CIMG8433-r 3CIMG8443-r 3CIMG8449-r 3CIMG8456-r 3CIMG8473-r 3CIMG8509-r 3CIMG8519-r 4CIMG8085-r 4CIMG8086-r 4CIMG8097-r 4CIMG8101-r 4CIMG8111-r 4CIMG8116-r 4CIMG8126-r 4CIMG8137-r 4CIMG8142-r 4CIMG8151-r 4CIMG8153-r 4CIMG8160-r 4CIMG8547-r 4CIMG8548-r 4CIMG8549-r 4CIMG8559-r 4CIMG8577-r 5CIMG8597-r 5CIMG8620-r 5CIMG8621-r 5CIMG8625-r 5CIMG8665-r 5CIMG8671-r 5CIMG8678-r 6CIMG8721-r 6CIMG8722-r 6CIMG8729-r 6CIMG8743-r 7CIMG8760-r 7CIMG8774-r 7CIMG8776-r 7CIMG8777-r 7CIMG8789-r 7CIMG8795-r 7CIMG8800-r 7CIMG8816-r 7CIMG8821-r 8CIMG8827-r 9CIMG8893-r